Mercan Dede

 
 

 

   

 

    

Mercan Dede (DJ Ark�n Allen)

Mercan Dede
Mercan Dede

  Mercan Dede (nam-� di�er DJ Ark�n Allen), do�uya �zg� Sufi m�zi�inin ilahi gelene�ini �a�da� m�zi�in t�n�lar�yla incelikli bir �ekilde

harmanlayarak eski ile yeniyi, Do�u ile Bat�'y� birle�tiriyor.

Sufi inanc�na y�rekten ba�l�l���yla tan�nan Dede, Sufi makamlar�n yorumuna ve �zg�n bestelerin t�n�lar�na ve

do�a ile verenin ritmlerine getirdi�i ilahi boyutu isimsiz m�zi�inde yans�t�yor.

  1966 y�l�nda T�rkiye'de do�an Ark�n Il�cal� �niversite y�llar�nda imkans�zl�klardan dolay� plastik su

borusundan kendi yapt��� neyi ile ba�lad� m�zik ser�venine.

Ard�ndan Kubbealt� Cemiyeti'nde neyzen �mer Erdo�du'lar�n ��rencisi oldu.

Ayn� d�nemde tasavvuf m�zi�i ve k�lt�r�n�n bu d�nemdeki �nemli ayd�nlar�ndan olan ve

ayn� zamanda bendir enstr�man�n�n ya�ayan en b�y�k ustas� kabul edilen Nezih Uzel'den de bendir ve T�rk ritmleri e�itimi aldi.

Ebru sanat�n� ��rendi�i b�y�k Ney �stad� Niyazi Say�n'dan fazlas�yla etkilendi.

1988 y�l�nda g�� etti�i Kanada'da g�zel sanatlar �zerine lisans ve y�ksek lisans e�itimini tamamlayan Mercan Dede

ayn� �niversitede ba�lad��� ��retim �yeli�ine, m�zik �al��malar�n�n a��rl�k kazanmas� sebebiyle ara verdi.

�lerleyen y�llarda "Djlik ve elektronik m�zik" "dans ve meditasyon �zerine de�i�ik �niverstilerde konferans ve workshoplar ger�ekle�tirdi.

  1990'dan bu yana de�i�ik Sufi gruplar ile Avrupa, Kanada, ABD ve T�rkiye'de m�zik �al��malar�na devam eden sanat��n�n

"Mercan Dede Ensemble" grubu 1997 y�l�nda kuruldu.

Mercan Dede'nin ilk alb�m� "Sufi Dreams" ba��ms�z bir plak �irketi olan Golden Horn �irketi taraf�ndan �ok az say�da bas�l�p da��t�ld�.

Buna ra�men gerek Kuzey Amerika gerekse Avrupa'da �ok olumlu ele�tiriler ald�.

Alman televizyonu Saarlandischer Rundfunk, Sufi k�lt�r� �zerine haz�rlad��� belgeselde Mercan Dede'ye yer verdi.

Belgeselin m�zi�i ise yine Mercan Dede taraf�ndan ger�ekle�tirildi.

Sanat��n�n ikinci alb�m� "Journey's of a Dervish" 1999 y�l�nda Goldenhorn Plak �irketi'nden ��kt�.

  Reji ve koreografisini Beyhan Murphy'nin ger�ekle�tirdi�i ve Modern Dans Toplulu�u taraf�ndan sergilenen 'Seyahatname 2001'

adl� g�steri i�in bestelenen m�ziklerden olu�an Seyahatname alb�m� Doublemoon etiketiyle yay�nland�.

Yine ayn� y�l d�nyan�n en prestijli caz festivallerinden Uluslararas� Montreal Jazz Festivali'nin "Do�u ile Bat� Bulu�uyor" ba�l�kl� konserinde,

Burhan ��al ve Jamaaladeen Tacuma ile Mercan Dede Trio olarak 170.000 ki�inin �n�nde sahneye ��kt�.

Yeni projesi Secret Tribe ile Banlieues Bleues Festival, Rasa Cultur Center, Bimhuis gibi Avrupa'n�n �nemli caz ve d�nya m�zi�i kul�pleri ve

festivallerini i�eren T�rkiye/Avrupa turnesini ger�ekle�tirdi.

Olumlu ele�tiriler �zerine Secret Tribe ile 2002 y�l�nda ikinci alb�mleri 'Nar' Doublemoon taraf�ndan yay�nland�.

Secret Tribe ile kat�ld��� d�nya m�zi�inin en �nemli iki festivali Womex ve Transmusicale de Rennes'deki b�y�k ilgiden sonra

2003 yazinda 30 konserlik Avrupa turunda d�nyan�n say�l� festivallerinden Montreux Jazz Festivali (�svi�re),

JazzaVienne (Fransa), Etnosur (�spanya), World Roots Festival (Hollanda), Popdeurope (Almanya)'da sahne ald�.

Avrupa turnesinin ba�ar�s� Womex 2003'te BBC Radio 3 Awards'da "Orta-Do�u ve Kuzey Afrika"ile "Club Global" olmak �zere

iki dalda �d�le aday g�sterilmesini sa�ladi.

Mercan Dede 2003'te 2 dalda �d�le aday olan tek sanat�� oldu.

Ayn� �ekilde sanat��n�n daha sonraki y�llarda yay�nlad��� Su ve Nefes albumleri BBC world music chartta birinci s�raya y�kselerek,

Mercan Dede' ye BBC world music katagorisinde alb�mleri birinci s�raya y�kselen ilk T�rk sanat�� �nvan�n� kazand�rd�.

Sanat�� 2006 ve 2007 y�llar�nda yine world music alan�nda BBC taraf�ndan y�l�n sanat��l���na aday g�sterildi.

  M�zisyenli�i s�resince Kani Karaca, �hsan �zgen, M�s�rl� Ahmet, �lhan Er�ahin, Peter Murphy, Natacha Atlas, Azam Ali Musafir,

Jamaledeen Tacuma, Hugh Marsh, Omar Sosa, Mich Gerber, Faz�l Say, Susheela Raman, Trans Global Underground, Dhafer Youssef,

Coldcut, Dhol Foundation, Emma Shaplin, Ludavico Eunadi, Trilok Gurtu gibi klasik, d�nya ve alternatif m�zi�inin dev isimleri ile ayn� sahnede

yer alan Mercan Dede ayn� zamanda yap�mc� olarak da bir �ok �al��maya kat�ld�.

Peter Murphy'nin son alb�m� DUST'da ortak yap�mc�l��� �stlenen sanat�� Michael Brooks, Groove A La Turca'n�n yarat�c�s� ve

elektrik bas gitar�n ustas� Jamaledden Tacuma gibi sanat��larla cal��t�, arka arkaya 6 y�l Kanada'n�n en iyi emprovizasyon sanat��s�

�d�l�n� alan Hugh March ile ortak alb�mler haz�rlad�.

  Ocak 2004'de gen� yeteneklerden olu�an bir grup kuran Mercan Dede, New York'ta d�zenlenen ve 5 k�tadan 16 farkl� m�zisyen ve grubun kat�ld���

'GlobalFEST' adl� festivale konuk oldu.

Dede, ayr�ca, K�lt�r Bakanl��� taraf�ndan ba�lat�lan ve T�rkiye'yi k�lt�rel alanda d�nyada temsil edecek olan

'G�ldestan Projesi'nin de m�zik direkt�rl���ne getirildi.

  Temmuz ay�nda ABD'de piyasaya ��kan double alb�m� 'Sufi Traveler'�n tan�t�m� i�in ger�ekle�tirdi�i ABD turnesinde izleyicilerin ve

ele�tirmenlerin b�y�k ilgisiyle kar��la�t�.

Global Rhythm Magazine Eyl�l say�s�nda Mercan Dede'yi kapak yapt� ve 4 sayfa r�portaj�na yer verdi.

Sanat��n�n New York konseri son y�llar�n en etkileyici world music konserlerinden biri olarak yorumland� ve b�y�k be�eni ile kar��land�.

Troya Medya, Mercan Dede'nin m�zikal yolculu�unu filme ald� ve belgesel CNN T�rk'de Mercan Dede ile Yolculuk ad�yla yay�nland�.

  2005, 2006 ve 2007 y�llar�nda toplam 1,5 milyon kilometreyi a�an �ok yo�un bir konser turnesi,

Su ne Nefes alb�mleri, film m�zikleri Mercan Dede'yi world m�zi�in d�nya �ap�nda tan�nan en �nemli sanat��lar�ndan biri konumuma getirdi.

Dokuz ayr� isim alt�nda y�zden fazla single'� bulunan Mercan Dede'nin; Mercan Dede, Ark�n Allen, Blueman, Pound Maker d���ndaki isimleri

kendi menajerlik �irketi taraf�ndan dahi bilinmemekte, sanat�� isimsizli�in �zg�rl��� ile bu eserleri sadece yarat�p,

dinleyenlere hediye etmekten ba�ka amac� olmad��� ilkesine halen sad�k kalmaktad�r.

  2007'nin sonunda ��kartt��� 800 alb�m�n�, 2007 y�l�n�n Unesco taraf�ndan D�nya'da mevlana y�l� ilan edilmesi sebebi ile,

g�n�lden gelen bir hediye olarak Mevlana'ya ithaf eden Mercan Dede, ba�l� bulundu�u plak �irketi Doublemoon,

menajerlik �irketi Pozitif'ten ayr�larak, yoluna tek ba��na y�r�mek �zere Montreal'deki evine �ekildi.

Nadasa �ekildi�i bu d�nemde; ileriye d�n�k sadece m�zik de�il ayn� zamanda g�zel sanatlar�n di�er alanlar�n� da kapsayan geni� bir boyutunda

yeni projeler, fikirler ve muhabbetler �retmektedir.

M�zik d���nda esas e�itimi olan resim, bask� multimedia alan�nda eserler �retmeye yeniden ba�layan Mercan Dede'nin,

ayr�ca uzun y�llard�r �zerinde �al��t��� ve tamamlanma a�amas�nda oldu�u kulaktan kula�a dola�an bir kitab� bulundu�u s�ylenmektedir.

 M�zik hayat�na kendi yapt��� plastik su borusu ile ba�layan Mercan Dede, yaratt��� eserleri,

�ok farkl� kitleleri bir araya getirme ba�ar�s�n� g�steren birbirinden �zg�n konserleri, misafir sanat��lar ile d�nya �ap�nda yapt��� projeleri,

Dj Ark�n Allen kimli�i ile yakalad��� �ahs�na has Djlik tarz� ve hepsinden �tesi bir m�zisyen de�il,

m�zi�i k���k bir �ocu�un samimi sevgisi ile varedip payla�maktan ba�ka bir amac� olmayan havai ruhlu bir yolcu kimli�i ile

��phesiz jenerasyonunun en farkl� ve etkileyici sanat��lar�ndan biridir.

  Biyografi bilgileri sanat��n�n ki�isel web sitesi nden al�nm��t�r.

 

 Usta Neyzen Web-Sitemiz i�in �unlar� yazm��:

 

  Mercan Dede - �sk�dar'a giderken mix

Solist: Ceza

 

 

� www.neyzenim.com Neyzen Zeki S�zen